00535 2200181 4500001002100000008004100021035001900062245007800081100003300159260004200192300002400234084002000258082001400278650001600292990001500308990001500323990001500338INLIS000000000740796 ind $a 0010-0120000259$a Tuladha Prasaja : $b Kagem Panatacara Tuwin Mapedhar Sabda / $c Deni Saman$a Muh. Muslich H.S dan Hariyoto$a Yogyakarta: $b Mitra Pustaka, $c 2008 $a 140 hlm. ; $c 20 cm.$a 808.559 82 MUH t$a 808.559 82$a Pranata cara$a 00000056192$a 00000056193$a 00000056194